Kortingsregels pensioen tijdelijk versoepeld
25 november 2019

Op 19 november 2019 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om de kortingsregels bij pensioenfondsen tijdelijk te versoepelen. Naar verwachting hoeven daardoor, op een enkele uitzondering na, pensioenfondsen in 2020 geen kortingen door te voeren. Ook mag de huidige premie en pensioenopbouw in 2020 worden gehandhaafd indien sociale partners dit evenwichtig achten en dit past binnen de wettelijke kaders.

Download pdf versie
 

Uitwerking Pensioenakkoord in gevaar
De laatste maanden was er volop discussie over de dreigende pensioenkortingen bij steeds meer pensioenfondsen. Boosdoener is met name de verdere verlaging van de marktrente sinds het Pensioenakkoord in juni 2019 werd gesloten. Daardoor dreigden op grote schaal pensioenen gekort te moeten worden in 2020. Koolmees zag een succesvolle uitwerking van het Pensioenakkoord in gevaar komen. Hij heeft daarom gebruik gemaakt van zijn in artikel 142 van de Pensioenwet omschreven bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van de in de wet genoemde termijnen waarbinnen pensioenfondsen moeten voldoen aan het vereiste (minimaal) vereiste vermogen [(M)VEV)]. De minister kan dit doen indien vanwege een uitzonderlijke economische situatie een groot aantal fondsen niet meer aan de wettelijke vereisten voor het (M)VEV) kan voldoen.

Soepelere regels mits dekkingsgraad minimaal 90%
In 2020 gelden de volgende versoepelingen:

  • Minister Koolmees geeft vrijstelling van het zesde meetmoment voor het MVEV-vereiste. Concreet betekent dit dat pensioenfondsen waarvan het zesde meetmoment op 31 december 2019 ligt en die een dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad hebben, in 2020 geen onvoorwaardelijke korting hoeven door te voeren op grond van het MVEV-vereiste. Het zesde meetmoment wordt verschoven naar 31 december 2020.
  • Daarnaast mag een pensioenfonds in het herstelplan 2020 een hersteltermijn van 12 jaar (in plaats van 10 jaar) hanteren om de vereiste dekkingsgraad te bereiken.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Op 31 december 2019 is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds minimaal 90%. Indien een pensioenfonds toekomstige onvoorwaardelijke kortingen heeft aangekondigd waardoor de dekkingsgraad minimaal 90% wordt, wordt ook aan deze voorwaarde voldaan.
  • Bij het indienen van het herstelplan, dient het pensioenfonds te onderbouwen waarom het gebruik maakt van de vrijstellingsregeling en dat dit evenwichtig uitpakt voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuur moet (gewezen) deelnemers en gepensioneerden over het besluit informeren en daarbij inzicht geven in de gevolgen voor premie, opbouw, ambitie en de financiële positie van het pensioenfonds de komende jaren, en het eventueel optredende herverdelingseffect tussen generaties.

Stabiliteit van premie en opbouw
Premieverhogingen en/of verlaging van de pensioenopbouw tasten het vertrouwen in het pensioenstelsel aan en worden daarom onwenselijk geacht. Sociale partners kunnen besluiten de huidige premie en pensioenopbouw in 2020 te handhaven indien zij dit evenwichtig achten en het past binnen de wettelijke kaders. Indien het bestuur van het pensioenfonds deze opdracht aanvaard, zal de lage premiedekkingsgraad uiteraard een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds in 2020.

Commentaar LCP
Politiek, vakbonden en pensioenfondsen hebben al vele maanden druk uitgeoefend op minister Koolmees om kortingen te voorkomen. Er werd zelfs al gedreigd het fragiele principeakkoord van juni op te blazen. De minister is tegemoet gekomen aan de druk door kortingen (ten minste) een jaar door te schuiven. Dit is natuurlijk goed nieuws voor de huidige gepensioneerden, maar het risico voor de fondsen neemt door deze maatregel wel toe. Om forse kortingen van opbouw en aanspraken in 2021 te voorkomen, zal de rente sterk moeten aantrekken en bovendien mogen de aandelenkoersen niet inzakken.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.