Onderzoek: hele kleine pensioenen
6 maart 2019

Per 1 januari 2019 is de wetgeving inzake hele kleine pensioenen (minder dan € 2 bruto per jaar) gewijzigd. Voor hele kleine pensioenen die na 1 januari 2019 zijn ontstaan, geldt dat ze vervallen van rechtswege. Voor hele kleine pensioenen die voor 1 januari 2019 zijn ontstaan (deelnemingen tot en met 31 december 2018), beslist de pensioenuitvoerder.

 

In 2018 is vooral aandacht geweest voor de automatische waardeoverdracht en het einde van de afkoopmogelijkheid voor klein pensioen. Het (mogelijk) vervallen van hele kleine pensioenen kreeg minder aandacht. LCP heeft daarom in februari 2019 een uitvraag gedaan bij verschillende pensioenuitvoerders inzake hele kleine pensioenen.

Uitvraag
Voor onze uitvraag hebben wij een selectie van pensioenfondsen (9x), premiepensioeninstellingen (5x) en verzekeraars (6x) benaderd. De gevraagde informatie betrof zowel aantallen en waarden van al-dan-niet vervallen bestaande, hele kleine pensioenen (ontstaan voor 1 januari 2019) als de (toekomstige) bestemming van vrijgevallen bedragen.

Respons
De respons op onze uitvraag is tot nu toe minder dan op gehoopt. Mogelijk dat het kwantitatieve deel van ons onderzoek te vroeg was. Andere vragen over bijvoorbeeld welke bestemming de vervallen bedragen krijgen werden helaas ook nog maar door enkele uitvoerders beantwoord.

Vier pensioenuitvoerders hebben onze vragen al wel beantwoord en informeerden ons over hun beleid op het gebied van de hele kleine pensioenen. Het gaat hierbij om de PPI’s ABN AMRO Pensioenen, BeFrank en Brand New Day. Van de verzekeraars heeft Aegon onze vragen beantwoord (met betrekking tot hun DB-portefeuille). Uit de reacties van deze vier pensioenuitvoerders blijkt dat er duizenden polissen met een heel klein pensioen waren (gemiddeld 3.300 per uitvoerder). Hiervan is slechts een klein deel (minder dan 5%) in 2018 afgekocht. Twee pensioenuitvoerders kozen ervoor om de hele kleine pensioenen, ontstaan voor 2019, te laten vervallen. De andere twee pensioenuitvoerders hebben deze hele kleine pensioenen (vooralsnog) ongemoeid gelaten.

Bestemming vrijval
Pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht om in hun bestuursverslag informatie op te nemen over de totale waarde en de bestemming van de pensioenaanspraken die vervallen. Bij pensioenfondsen ligt het voor de hand dat de vrijgevallen voorziening wordt toegevoegd aan de collectieve buffer van het pensioenfonds. Bij andere pensioenuitvoerders is deze optie niet direct aanwezig. De vier pensioenuitvoerders die hebben gereageerd, hebben alle een goed doel gekozen waaraan de vrijgevallen voorziening wordt geschonken.

Commentaar LCP
Hele kleine pensioenen verliezen vanaf 1 januari 2019 hun pensioenbestemming, doordat ze van rechtswege vervallen. Wij vinden het prettig om te zien dat enkele pensioenuitvoerders een maatschappelijk doel hebben gekozen om de vrijgevallen voorziening aan te schenken. In de bestuursverslagen over het jaar 2019 zullen we van andere pensioenuitvoerders kunnen lezen over de omvang en de bestemming van vrijgevallen bedragen.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.