Wijzigingen in verband met IORP II
23 januari 2019

Op 13 januari 2019 is de IORP II richtlijn, die onder andere nieuwe eisen stelt aan de governance van pensioenfondsen, van kracht geworden.

 

In verband met implementatie van de Europese richtlijn 2016/2341 van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) moesten enkele Nederlandse wetten worden aangepast vóór 13 januari 2019, waaronder Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht. Deze richtlijn wordt ook wel IORP II genoemd waarbij IORP staat voor Institution for Occupational Retirement Provisions.

Samengevat kent IORP II de volgende vier hoofddoelen:

 • Verbeteren van de interne markt en het mogelijk maken van grensoverschrijdende pensioenactiviteiten.
 • Uitbreiden van het instrumentarium van toezichthouders.
 • Het creëren van organisatorische waarborgen voor een onafhankelijk en integraal risicomanagement.
 • In alle EU-lidstaten op dezelfde manier communiceren met deelnemers en pensioengerechtigden.

Hieronder gaan wij concreter in op de twee laatstgenoemde punten.

Governance
Vanuit IORP II zijn pensioenfondsen en PPI’s verplicht om drie sleutelfuncties in te vullen. Het gaat om:

 • De risicobeheerfunctie;
 • De interne auditfunctie; en
 • De actuariële functie.

Aangezien pensioenfondsen en PPI’s verplicht zijn om vanaf 13 januari 2019 te voldoen aan de richtlijn en dus het invullen van de genoemde sleutelfuncties, heeft De Nederlandsche Bank aangegeven dat een tijdelijke waarnemer toegestaan is (tot 1 september 2019 respectievelijk 1 september 2020, afhankelijk van de toezichtklasse). Belangrijk is daarnaast dat DNB inzake de vereisten voor de sleutelfunctiehouders rekening zal houden met proportionaliteit en dat het mogelijk is om de sleutelfuncties uit te besteden.

Naast de sleutelfuncties verplicht IORP II tot een Eigen Risicobeoordeling (ERB), welke minimaal eens per drie jaar moet worden uitgevoerd.

Communicatie
De communicatie naar deelnemers wordt uitgebreid. Zo zal er informatie moeten worden gegeven over:

 • het bereikbare pensioen in drie scenario’s (goed weer, verwacht weer en slecht weer);
 • de werkgevers- en werknemerspremie in het jaar;
 • garanties;
 • (indien van toepassing) de dekkingsgraad; en
 • (indien van toepassing) ingehouden kosten.

Tevens wordt bij het bereikbare pensioen een waarschuwingstekst toegevoegd, namelijk dat "de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen". Een andere uitbreiding is dat ook gewezen deelnemers en gepensioneerden jaarlijks de informatie moeten kunnen krijgen. Dit mag via de website van de pensioenuitvoerder.

Voor het informeren over het bereikbare pensioen is overgangsrecht ingesteld. Tot 1 januari 2020 kan hiermee worden volstaan met de reglementair bereikbare pensioen (voor deelnemers) en met de opgebouwde aanspraken (voor slapers). In beide gevallen moet wel de waarschuwingstekst worden meegegeven.

Meer informatie?
Wenst u meer informatie over de gevolgen van IORP II of advies bij de implementatie van deze nieuwe regelgeving, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.