Verzamelwet pensioenen 2019
20 december 2018

Op 18 december 2018 is in de Staatscourant het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2019 gepubliceerd.

 

In de Verzamelwet pensioenen 2019 (hierna: de Verzamelwet) zijn een aantal onderwerpen opgenomen. Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer deze wet als hamerstuk afgedaan en 18 december 2018 is bekend geworden dat de Verzamelwet per 1 januari 2019 in werking treedt (en deels per 1 januari 2018). Hieronder een kort overzicht van de onderwerpen.

Waardeoverdracht
In de Wet waardeoverdracht klein pensioen is opgenomen dat voor de afkoop van kleine pensioenen (lager dan € 484 [2019]) ontstaan in 2017 instemming van de gewezen deelnemer nodig is. Via de Verzamelwet is dit aangepast en is voor de afkoop van alle kleine pensioenen, ontstaan vóór 2018, geen instemming van de gewezen deelnemer nodig.

De Verzamelwet regelt verder dat het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds waar sprake is van een collectieve inkomende waardeoverdracht van kleine pensioenen geen advies- en instemmingsrecht heeft inzake deze waardeoverdracht.

Ten slotte wordt geregeld dat pensioenuitvoerders de mogelijkheid krijgen om hele kleine pensioenen (lager dan € 2), ontstaan in 2017 en 2018, af te kopen. Hele kleine pensioenen ontstaan vanaf 1 januari 2019 komen van rechtswege te vervallen.

Gegevensaanlevering DNB
In de Verzamelwet is geregeld dat De Nederlandsche Bank gegevens over aantallen (actieve) deelnemers van verzekeraars en PPI’s op instellingsniveau mag verstrekken aan Stichting Pensioenregister. Deze gegevens mogen door Stichting Pensioenregister vervolgens alleen worden gebruikt ten behoeve van de doorbelasting van door haar gemaakte kosten aan aangesloten pensioenuitvoerders.  

Overbruggingspensioen
Deelnemers die hun pensioen meer dan 5 jaar voor hun verwachte AOW-leeftijd laten ingaan, kunnen worden geconfronteerd met een onverwachte verhoging van hun AOW-leeftijd. Via de Verzamelwet is geregeld dat deze deelnemers hun pensioenuitkering alsnog kunnen variabiliseren tot uiterlijk de ten tijde van pensionering verwachte AOW-leeftijd.

Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen
In ons bericht van 27 januari 2017 berichtten wij al over een advies van de SER inzake de medezeggenschap inzake pensioen bij kleine ondernemingen (ten minste 10 en minder dan 50 werknemers). Via de Verzamelwet wordt de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) als volgt aangepast:

  • Werkgevers worden verplicht aan de Personeelsvergadering en Personeelsvertegenwoordiging inlichtingen en gegevens te verstrekken over pensioen die zij redelijkerwijze nodig hebben. Als deze inlichtingen of gegevens schriftelijk beschikbaar zijn, moeten ze schriftelijk worden verstrekt.
  • Werkgevers worden verplicht tot het geven van informatie bij een voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of - reglement. Ook hier geldt dat de informatie schriftelijk moet worden verstrekt indien dit bij de werkgever aanwezig is.
  • De Personeelsvertegenwoordiging kan de arbeidsvoorwaarde pensioen agenderen voor overleg met de werkgever.

Premiebetaling op basis van feitelijke verloonde bedragen
Betaling van pensioenpremies moet plaats vinden binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal waarvoor de premie verschuldigd is. Steeds meer pensioenuitvoerders maken echter gebruik van actuele loonsomgegevens. In dat geval is nu geregeld dat de premie betaald moet worden binnen twee maanden na afloop van de maand waarover de premie verschuldigd is.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.