Wet waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door Tweede Kamer
22 november 2017

Op 21 november heeft de Tweede Kamer de Wet waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. In deze wet wordt gestreefd naar automatische waardeoverdracht van klein pensioen en het vervallen van heel klein pensioen vanaf 1 januari 2019.

 

De Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat drie belangrijke bepalingen:

  • Voor een gewezen deelnemer kan een pensioenaanspraak onder de afkoopgrens (zogezegd een “klein pensioen”), ontstaan vanaf 2018, automatisch worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Voor kleine pensioenen ontstaan vóór 2018 zal automatische waardeoverdracht eerst kunnen plaatsvinden vanaf 1 januari 2020. Gezien het grote aantal pensioenen dat hiermee gemoeid is, zal hiervoor eerst een projectplan worden opgesteld.
  • Een pensioenaanspraak met een waarde onder €2 (zogezegd een “heel klein pensioen”) kan, onder voorwaarden, vervallen.
  • Bij collectieve herrekening van pensioenaanspraken in verband met aanpassing aan de gewijzigde pensioenrichtleeftijd heeft een deelnemer geen individueel bezwaarrecht onder een drietal voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de herrekening collectief actuarieel neutraal gebeurt. Daarnaast moet de deelnemer het individuele recht hebben om het pensioen weer op de oorspronkelijke pensioenleeftijd te laten ingaan zonder dat dit op voorhand diens rechten aantast. Ten slotte mag het karakter van een pensioenaanspraak niet worden gewijzigd bij de herrekening.

In onze artikelen van 19 april 2016 en 25 november 2016 gingen we al in op de eerste twee punten. Het laatste punt hebben we behandeld in ons artikel van 1 september 2017.

De nieuwe wet geldt bij beëindiging van het deelnemerschap op of na 1 januari 2018. Een pensioenuitvoerder dient gedurende minimaal vijf jaar minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht te doen. Is waardeoverdracht dan nog niet gelukt, dan kan de uitvoerder alsnog overgaan tot afkoop van het kleine pensioen.

De motie van mevrouw Lodders c.s. om te onderzoeken of er belemmeringen zijn om een deelnemer de mogelijkheid te geven het kleine pensioen over te dragen naar een vorige pensioenuitvoerder (in plaats van de nieuwe pensioenuitvoerder) is aangenomen. Binnen zes maanden dient de staatsecretaris de Tweede Kamer hierover te informeren.

 

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.