Kamerbrief over verplichte waardeoverdracht klein pensioen
19 april 2016

Vanaf medio 2017 wil het kabinet verplichten dat kleine pensioenbedragen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, in plaats van de nu vaak benutte afkoopmogelijkheid. Daarmee wordt dan voorkomen dat deze pensioengelden hun pensioenbestemming verliezen. Over dit beleidsvoornemen heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer via een brief op 14 april geïnformeerd.

 

Huidig beleid: afkoop na twee jaar

Bij de invoering van de Pensioenwet kregen pensioenuitvoerders de mogelijkheid om pensioenen lager dan de afkoopgrens (in 2016 € 465 per jaar) na twee jaar af te kopen. Hiermee kunnen zij onevenredig hoge administratieve lasten voorkomen. De periode van twee jaar was bedoeld om deelnemers te stimuleren waardeoverdracht te doen als zij in die periode een nieuwe baan krijgen.

Ervaringen

Afkoop van klein pensioen komt regelmatig voor. In bepaalde sectoren, zoals de uitzendbranche, zelfs zeer vaak. Voor deelnemers met meerdere kleine (parttime) dienstverbanden kan afkoop negatieve gevolgen hebben voor hun uiteindelijk pensioen. Tegelijkertijd blijkt het aantal kleine pensioenen in administraties te zijn toegenomen, en moeten uitvoerders bij afkoop soms hoge kosten maken ofwel lukt een afkoop niet omdat de deelnemer de benodigde informatie niet verstrekt aan de uitvoerder.

Voorgenomen beleid

Het recht van pensioenuitvoerders op afkoop van kleine pensioenen wordt vervangen door een verplichting tot waardeoverdracht naar de nieuwe uitvoerder (als een deelnemer inmiddels een nieuwe werkgever heeft) of naar een vorige uitvoerder waar die deelnemer de hoogste pensioenaanspraken heeft (als dat niet zo is). Hierop kunnen uitzonderingen nodig zijn, die nog moeten worden vastgesteld. De verplichting tot waardeoverdracht geldt voor nieuwe slapersrechten. Er wordt nog onderzocht of uitbreiding naar bestaande slapersrechten mogelijk is.

De overdracht zal plaatsvinden conform de huidige rekenregels voor waardeoverdracht en zal dus geen extra rekenprocessen met zich meebrengen. Het hiervoor beschreven voorstel vereist meer informatie-uitwisseling tussen pensioenuitvoerders. Er wordt overlegd met het Pensioenregister of bestaande systemen hiervoor gebruikt kunnen worden, waarbij mede bekeken wordt of het aspect van privacy in het geding komt.

Commentaar LCP

In een aantal sectoren is sprake van veel kleine opgebouwde pensioenen van gewezen deelnemers, waarbij het begrijpelijk is dat pensioenuitvoerders van de afkoopmogelijkheid gebruik maken om relatief hoge uitvoeringskosten te voorkomen. Dat kan er in resulteren dat deelnemers meerdere keren met afkoop worden geconfronteerd, waardoor ze nauwelijks aan pensioenopbouw toekomen. Met de nu voorgestelde verplichte waardeoverdracht kan dit worden voorkomen.

Het is uit de brief van de staatssecretaris nog niet duidelijk of gedacht wordt aan een verplichting voor de pensioenuitvoerder om over te dragen of aan een verplichting voor de deelnemer om een waardeoverdracht te accepteren. Evenmin is duidelijk of de verplichting onmiddellijk na einde deelnemerschap ontstaat of pas na verloop van twee jaar.

Voor de verdere vormgeving zal onder andere aandacht gegeven moeten worden aan de vraag of een deelnemer verplicht kan worden gegarandeerd pensioen, hoe klein ook, over te dragen naar een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen. Dat geldt ook voor de omgekeerde situatie: kan een deelnemer verplicht worden een opgebouwd beleggingssaldo aan te wenden voor een relatief duur vastgesteld pensioen? Zeker indien de kans op indexatie bij de nieuwe pensioenuitvoerder gering is, lijkt dit niet in het belang van de deelnemer.

Indien na afloop van een pensioencontract door de werkgever elders een nieuw pensioencontract wordt gesloten, ontstaat mogelijk een bijzondere situatie. Een deel van de deelnemers zal pas kort hebben deelgenomen aan de pensioenregeling en dus bij de vorige uitvoerder een klein pensioen hebben opgebouwd. Wordt dit dan verplicht overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder, terwijl voor de overige deelnemers geen collectieve waardeoverdracht zal plaatsvinden?

Indien u meer informatie wenst over deze voorgenomen regels over klein pensioen, kunt u contact opnemen met Johan van Soest.

Cookies on the Lane Clark & Peacock website

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.